Kompensacja mocy biernej

Co to jest moc bierna i dlaczego należy ją kompensować?

Energia w ogólnym pojęciu jest definiowana jako moc pobierana przez odbiornik w jednostce czasu.

  • energię bierną indukcyjną związaną z elementami indukcyjnymi np. silniki, piece indukcyjne,
  • energię bierną pojemnościową związaną z kondensatorami lub długimi odcinkami kabli, będących pod napięciem.

Zarówno moc bierna indukcyjna jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych.

Odbiorcy energii elektrycznej rozliczają się z zakładem energetycznym z ilości pobranej energii na podstawie wskazań zainstalowanych liczników energii czynnej i biernej. Zakłady energetyczne, dążąc do optymalizacji strat w sieciach, zawierają umowy z odbiorcami energii elektrycznej. W umowie takiej między innymi podawana jest, ustalona indywidualnie dla każdego zakładu, wartość tangensa kąta przesunięcia fazowego - tgj, która zawiera się najczęściej w przedziale 0,2 - 0,4. 


Utrzymanie zadanego tg(fi) pozwala na zmniejszenie opłat za energię elektryczną, natomiast przekroczenie tej wartości pociąga za sobą poniesienie dodatkowych opłat za energię bierną. 


Wielkość tych opłat jest bardzo zróżnicowana w zależności od posiadanych odbiorników oraz od sprawności układu kompensacji.

Nie zastosowanie systemu kompensacji mocy biernej powoduje gwałtowny wzrost opłat z tytułu nie dotrzymania zadanego przez Zakład Energetyczny tgj. Dlatego też, nakłady poniesione na zakup układu do kompensacji mocy biernej, zwracają się w okresie od 6 do 12 miesięcy, poprzez zmniejszenie opłat za energię elektryczną.

Co należy zrobić aby płacić niższe rachunki za energię elektryczną?

Pierwszym krokiem jaki należy uczynić w celu wyeliminowania opłat za energię bierną jest przeanalizowanie rachunków otrzymywanych z Zakładów Energetycznych rozliczających sprzedaż energii elektrycznej dla zakładu. 


Z rachunków należy zsumować opłaty za energię bierną. Obliczona kwota pokaże, ile można będzie minimalnie zaoszczędzić.

Następny krok to kontakt z przedstawicielami firmy MACRONIC, która proponuje:

  • dokonanie pomiarów w celu doboru optymalnego układu kompensacyjnego
  • przedstawienie oferty techniczno - cenowej
  • montaż i uruchomienie baterii
  • usługi serwisowe